Izba Przyjęć

Ważne Informacje

Osoby zaszcepione 2 dawkami przeciw COVID (min 8 dni od podania 2 dawki) nie są zobowiązane do wymazu przed przyjęciem na oddział szpitalny. Wymagany dowód przebytego szczepienia

Kontakt:

Izba Przyjęć:
612 815 624

Zgłoszenia świadczeń pielęgniarskich do realizacji w domu:
612 815 641
lub
504 122 025

Odnośniki:

Przyjęcia w trybie planowym ze skierowaniem
Przyjęcia w trybie nieplanowym ze skierowaniem

Izba Przyjęć

UWAGA

Pacjent przyjmowany do planowej hospitalizacji będący zaszczepiony I i II dawką szczepionki przeciw COVID
nie musi być wymazywany przed przyjęciem w oddział szpitalny .
Zwolnienie pacjenta  z wymazu następuje od 8 doby wyszczepienia II dawką szczepionki.

Zadaniem pacjenta przed przyjęciem do szpitala jest udokumentowanie przebytego szczepienia.

Biuro Przyjęć Planowych Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o. czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 11.30.
Podstawowym zadaniem Biura  Przyjęć planowych  jest przyjmowanie chorych do leczenia szpitalnego Przyjęcia planowe na podstawie skierowania – wszelkich informacji udziela na miejscu personel Biura Izby Przyjęć).

W przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia się stanu zdrowia należy skorzystać z porad lekarza rodzinnego do godz. 18.00. W godzinach późniejszych można skorzystać z porady lekarskiej w ramach Nocnej i Świąecznej Opieki Zdrowotnej. Gabinet znajduje się na parterze, w części przychodnianej – pokój nr 15. Realizacja świadczeń odbywa się od pn. do pt. w godz. od 18.00 do 8.00 dnia następnego, także w soboty, niedziele i święta, całodobowo.
Zgłoszenia świadczeń pielęgniarskich do realizacji w domu można zgłosić pod numerem telefonu 61 281 5641 (od godz. 18.00) lub pod numerem komórkowym 504 122 025 (całodobowo)


Dokumenty
uprawniające do uzyskania bezpłatnych świadczeń zdrowotnych:
 
Numer PESEL jest niezbędny do potwierdzenia prawa pacjenta do uzyskania bezpłatnych świadczeń zdrowotnych. 
Potwierdzenie tożsamości pacjenta – w przypadku osoby dorosłej, następuje poprzez okazanie jednego z n/w dokumentów:
– dowodu osobistego,
– paszportu
– lub prawa jazdy.
Jeżeli pacjentem jest:
– uczące się dziecko do 18 roku życia – dokumentem potwierdzającym tożsamość jest legitymacja szkolna, w razie jej nie posiadania – jeden z dokumentów takich, jak w przypadku osoby dorosłej,
– dziecko do 6 roku życia – dokumentem potwierdzającym tożsamość dziecka jest paszport lub dowód biometryczny, w przypadku jego braku pisemne oświadczenie rodzica lub opiekuna dziecka,
– dziecko do 3 miesiąca życia, które nie ma jeszcze nadanego własnego numeru PESEL, prawo do świadczeń powinno zostać potwierdzone numerem PESEL rodzica lub opiekuna dziecka. 
W przypadku, gdy system eWUŚ nie potwierdza uprawnień pacjenta do świadczeń, a pacjent ma pewność, że takie uprawnienia posiada, może je potwierdzić za pomocą odpowiedniego aktualnego dokumentu, bądź poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia (tj. „Oświadczenie o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej” lub „Oświadczenie o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej składane przez przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego lub faktycznego”).
Spis dokumentów, którymi pacjent posiadający prawo do leczenia na podstawie polskich przepisów prawa może potwierdzić swoje aktualne prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dotyczy sytuacji, w której system eWUŚ nie potwierdza prawa pacjenta do świadczeń i nie zostaje podpisane przez pacjenta odpowiednie oświadczenie):
– Zgłoszenie do ubezpieczenia z dowodem opłacania składek.
– Zaświadczenie potwierdzające prawo do świadczeń.
– Imienny raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej – RMUA.
– Legitymacja ubezpieczeniowa.
– Legitymacja rencisty/emeryta.
– Decyzja wójta, burmistrza, prezydenta miasta.
– Dokument potwierdzający dodatkowe uprawnienia, np. zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę zakaźną (gruźlica, HIV).
– Inny dokument potwierdzający uprawnienia, np. odcinek renty lub emerytury.
– Dokument UE (tj. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego – EKUZ, Certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ, Poświadczenie potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na terytorium RP, Formularz z serii E, Dokument przenośny S lub DA1). 
Poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach mogą korzystać:
– pacjenci posiadający tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”,
– inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci
– uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani – w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
– kobiety w ciąży (od 01.01.2017)
– świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciążkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (od 01.01.2017)
– działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych (od 31.08.2017),
– osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (od 01.07.2018)
– osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRS (od 30.10.2018).
Inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby represjonowane oraz kombatanci uprawnieni są do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
Podstawą do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej przez osoby korzystające ze wskazanych przywilejów jest okazanie dowodu ubezpieczenia oraz dokumentu potwierdzającego uprawnienia tj. odpowiednio:
– Legitymacji Zasłużonego Dawcy Przeszczepu wydanej przez Ministra Zdrowia,
– Legitymacji Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi wydanej przez Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża,
– Legitymacji inwalidy wojennego i wojskowego wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
– Legitymacji osoby represjonowanej wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
– Legitymacji Kombatanta wydawanej przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Korzystanie poza kolejnością za świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach oraz ze świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza że:
– świdczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego  listy oczekujących
– świadczeniodawca udziela tych świadczeń w dniu zgłoszenia
– w przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia świadczenidawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących
– świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki zdrowotnej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia
– osoby uprawnione korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej po okazaniu właściwego dokumentu potwierdzającego uprawnienia.


Przyjęcia w trybie planowym ze skierowaniem

W przypadku przyjęcia planowego, czyli zgodnego z wyznaczoną wcześniej datą i godziną oraz nazwą oddziału, pacjent powinien zgłosić się na Izbę Przyjęć, która  czynna jest od  poniedziałku do piątku od 7.00-11.30. Pacjenci z wyznaczoną datą przyjęcia i skierowaniem w niedziele i święta przyjmowani są w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym – w godzinach 9.00-15.00.

Pacjent powinien zgłosić się  z następującymi dokumentami:
– skierowanie do szpitala,
– dokument potwierdzający tożsamość – dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport,
– obcokrajowcy powinni przedstawić rodzaj i numer karty pobytu oraz numer identyfikacyjny Unii Europejskiej,
– dokumenty dot. stanu zdrowia lub wcześniejszych pobytów w szpitalu, np. karta informacyjna z wcześniejszego leczenia szpitalnego, wyniki badań, konsultacji, itp.

Następnie pacjent badany jest przez odpowiedniego lekarza z oddziału, który dokonuje kwalifikacji do leczenia (kwalifikacja do leczenia szpitalnego lub inna decyzja).
Jeśli pacjent zostaje zakwalifikowany do leczenia szpitalnego, powinien potwierdzić ten fakt podpisem na poniższych dokumentach:
– zgodę na hospitalizację,
– oświadczenie o wyrażeniu (bądź nie wyrażeniu) zgody na udzielanie informacji o jego stanie zdrowia, udostępnianie dokumentacji medycznej, wyznaczenia osób do kontaktu oraz o poinformowaniu o przysługujących prawach i zapoznaniu się z Kartą Praw Pacjenta.

Po załatwieniu części formalnej, pacjent kierowany jest do przebieralni, gdzie pozostawia rzeczy w Depozycie odzieży przejść, a następnie w towarzystwie personelu szpitalnego trafia na właściwy oddział.

Zgłaszając się do Szpitala pacjent powinien zabrać ze sobą:
– piżamę i kapcie,
– bieliznę osobistą,
– szlafrok,
– ręcznik,
– przybory toaletowe,
– sztućce.

Uwaga!

1. O kolejności przyjmowania na poszczególne oddziały decyduje kolejność zgłaszania się do Izby Przyjęć, za wyjątkiem osób wymagających szybkiego dokonania procedury przyjęcia.

2. W przypadku osób, które nie ukończyły 16 roku życia, wszystkie dokumenty podpisywane są przez rodziców bądź prawomocnych opiekunów. Osoby w wieku 16-18 lat podpisują dokumenty wraz z rodzicami bądź prawomocnymi opiekunami. Samodzielnie podpisują dokumenty osoby, które ukończyły 18 lat.
W przypadku osób chorych psychicznie bądź ubezwłasnowolnionych wymagane są podpisy prawnych opiekunów.

3. Izba Przyjęć czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-11.30. Przyjęcia w SOR – soboty, niedziele i święta – całą dobę.

4.Kontakt telefoniczny do Izby Przyjęć: 61 281 56 24.SOR: 61 281 56 18.


Przyjęcia w trybie nieplanowym ze skierowaniem

W przypadku przyjęcia nieplanowego, czyli bez wyznaczonej wcześniej daty i godziny, z zaznaczoną na skierowaniu nazwą oddziału, pacjent powinien zgłosić się w godzinach od 7.00 – 7.00 dnia następnego do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z następującymi dokumentami:
– skierowanie do szpitala
– dokument potwierdzający tożsamość – dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport,
-dokumenty dot. stanu zdrowia lub wcześniejszych pobytów w szpitalu, np. karta informacyjna z leczenia szpitalnego, wyniki badań, konsultacji, itp.

Następnie pacjent badany jest przez odpowiedniego lekarza z oddziału, który dokonuje kwalifikacji do leczenia (kwalifikacja do leczenia szpitalnego lub inna decyzja).
Jeśli pacjent zostaje zakwalifikowany do leczenia szpitalnego, powinien potwierdzić ten fakt podpisem na poniższych dokumentach:
– zgodę (bądź jej brak) na hospitalizację,
– oświadczenie o wyrażeniu (bądź nie wyrażeniu) zgody na udzielanie informacji o jego stanie zdrowia, udostępnianie dokumentacji medycznej, wyznaczenia osób do kontaktu oraz o poinformowaniu o przysługujących prawach i zapoznaniu się z Kartą Praw Pacjenta.

Po załatwieniu części formalnej i w przypadku, gdy pacjent pozostaje w szpitalu, kierowany jest do przebieralni, gdzie może po pozostawieniu rzeczy w Depozycie odzieży przejść w towarzystwie personelu szpitalnego na właściwie oddział.

Zgłaszając się do Szpitala pacjent powinien zabrać ze sobą:
– piżamę i kapcie,
– bieliznę osobistą,
– szlafrok,
– ręcznik,
– przybory toaletowe,
– sztućce.


Uwaga!


1. O kolejności przyjmowania na poszczególne oddziały decyduje kolejność zgłaszania się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego za wyjątkiem osób wymagających szybkiego dokonania procedury przyjęcia.

2. W przypadku osób, które nie ukończyły 16 roku życia, wszystkie dokumenty podpisywane są przez rodziców bądź prawomocnych opiekunów. Osoby w wieku 16-18 lat podpisują dokumenty wraz z rodzicami bądź prawomocnymi opiekunami. Samodzielnie podpisują dokumenty osoby, które ukończyły 18 lat.
W przypadku osób chorych psychicznie bądź ubezwłasnowolnionych wymagane są podpisy prawnych opiekunów.

3. Szpitalny Oddział Ratunkowy  przyjmuje pacjentów  od poniedziałku do piątku oraz w weekendy i święta 24h/dobę.
4. Kontakt telefoniczny do SOR -u : 61 281 56 18

Szpital w Śremie